Obchodní podmínky pro Partnery

Obchodní podmínky pro Partnery

1. Preambule

1.1. Společnost TasteTown s.r.o. je provozovatelem platformy TasteTown (mobilní aplikace, webové stránky a další), ve které je jejím uživatelům (dále „TasteTown uživatel“ anebo „uživatel“), udělen přístup k nabídkám (dále jen „DEALy“) spolupracujících podniků (nazývané také jako „Partner/Partneři“ nebo „Partnerský podnik/Partnerské podniky“). Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla pro tyto Partnery, kteří se rozhodli stát součástí této platformy a podepsali tak „Smlouvu o bezplatném členství v aplikaci TasteTown“, popřípadě jinou zakládající smlouvu (dále jen „Zakládající Smlouva“).

2. Partnerství

2.1. Společnost TasteTown zajišťuje umístění Partnerského podniku v aplikaci TasteTown, dále zakládá a spravuje jeho profil. Jako protiplnění za tuto službu nabízí Partnerské podniky uživatelům aplikace exkluzivní nabídky (DEALy). Závazek partnera nabízet a akceptovat přijaté DEALy je poté reflektován reálnou smlouvou ve prospěch třetích stran. Uživatelé TasteTown se proto mohou domáhat svých nároků přímo vůči Partnerskému podniku, pokud například neoprávněně odmítne DEAL splnit či akceptovat. Společnost TasteTown se tak v tomto ohledu nestává smluvním partnerem, může však uplatnit náhradu škody z porušení závazku partnera tyto nabídky nabízet a akceptovat.

2.2. Partnerské podniky nesmí poskytovat žádným jiným zákazníkům (nežli uživatelům aplikace) rovnocenné anebo lepší nabídky, nežli jsou tyto smluvené DEALy. To nevylučuje Partnerovo právo provádět jiné marketingové aktivity, pokud nezahrnují žádný typ nabídek, jako jsou ty, které jsou poskytovány uživatelům TasteTown.

2.3. Pokud není dohodnuto jinak, jsou do spolupráce zapojeny všechny provozovny Partnera, přičemž každá z nich má na platformě svůj vlastní profil.

3. Profil

3.1. Není-li individuálně dohodnuto jinak, TasteTown určuje vzhled Partnerského podniku v aplikaci, včetně fotek a jiné vizualizace (dále jen „image profilu“). Profily Partnerských podniků v aplikaci obsahují obvykle jejich název, umístění, otevírací dobu a odkaz na jeho webové stránky nebo rezervační systém a další informace, jež jsou součástí Zakládající Smlouvy.

3.2. Partnerský podnik musí poskytnout všechny potřebné informace, jinak nebude umístění v aplikaci možné.

3.3. Společnost TasteTown vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila kvalitní image Partnerova profilu, nenese však odpovědnost za případné závady, které nebyly způsobeny zaviněním společnosti TasteTown. Pokud se aplikace stane dočasně nedostupnou, nemají partneři právo na náhradu škody, či jiné peněžité odškodnění.

3.4. Společnost TasteTown si vyhrazuje právo oznámit a propagovat spolupráci s restaurací a/nebo nabídky restaurace podle svého uvážení. To může zahrnovat propagaci na webových stránkách společnosti TasteTown, na kanálech sociálních médií nebo u partnerů pro spolupráci a reklamu třetích stran, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

3.5. V zájmu kvalitního fungování aplikace se zavazuje Partnerský podnik neprodleně informovat společnost TasteTown o všech změnách svých kontaktních údajů, uzavření či otevření nové pobočky anebo jiných údajích, jež jsou součástí Zakládající Smlouvy, a které by vedli k zásahu do aktuálnosti Partnerova profilu. Pokud tak neučiní, může dojít k zavádějícím informacím, za které společnost TasteTown nenese žádnou odpovědnost. Všechny spory třetích osob tak půjdou k tíži výlučně ve vztahu k Partnerskému podniku.

3.5. V zájmu kvalitního fungování aplikace musí Partnerský podnik neprodleně informovat společnost TasteTown o všech změnách svých kontaktních údajů, otevření a uzavření nové pobočky, rekonstrukci nebo jiných skutečnostech, které jsou součástí Zakládající smlouvy, a které by měly vliv na aktuálnost profilu Partnera. Pokud tak neučiní, může dojít k uvedení zavádějících informací, za které společnost TasteTown nenese odpovědnost. Veškeré spory týkající se této skutečnosti ze strany třetích stran budou výhradní odpovědností Partnerského podniku.

3.6. V souladu se Zakládající smlouvou je Partnerský podnik povinen vybrat tři kategorie z předem definovaných. První kategorii určí pro svou pobočku a další dvě budou určeny na základě jeho DEALu. V případě, že společnost TasteTown posoudí některou kategorii za nedostatečně zastoupenou, může ji sloučit i bez souhlasu Partnerského podniku s jinou.

4. DEALy

4.1. DEALy jsou exkluzivní výhody nabízené pouze uživatelům aplikace TasteTown.

4.2. Každý Partnerský podnik nabízí až dva různé DEALy, které se zobrazují na celé platformě. Partnerský podnik s více než jednou provozovnou mohou na těchto provozovnách využívat různé DEALy.

4.3. Nabízené DEALy lze změnit po kontaktování společnosti TasteTown prostřednictvím e-mailu: partner@tastetown.cz. Od doručení výzvy Parnera na změnu DEALu má společnost TasteTown 10 dní na to, DEAL adekvátně upravit. Zároveň si však společnost TasteTown vyhrazuje právo odmítnout změnu na DEAL, který by byl v rozporu s celkovou koncepcí, zejména s kvalitativními standardy přislíbenými uživatelům platformy. V případě odmítnutí změny DEALu má Partnerský podnik právo podat výpověď dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek.

4.4. Další podrobnosti o specifických DEALech jsou upraveny v jednotlivých smlouvách (Zakládající Smlouva) mezi společností TasteTown a jejími Partnerskými podniky.

4.5. Závazná pravidla pro akceptaci a uplatňování DEALů, jsou poskytnuta ve školících materiálech. Tyto materiály, poskytne TasteTown Partnerskému podniku s předstihem na e-mailovou adresu specifikovanou v Zakládající smlouvě.

Partnerský podnik se tímto zavazuje informovat a proškolit svůj personál o spolupráci s TasteTown, o nabízených DEALech a o postupu při jejich uplatnění. Podnik zajistí, aby zaměstnanci neodmítali uplatnění DEALů bez oprávnění (např. z důvodu neznalosti spolupráce nebo nových DEALů či postupu pro jejich uplatnění). Podnik zajistí, aby zaměstnanci vzali školící materiály na vědomí. V případě zásadních změn vytvoří TasteTown nové školicí materiály a poskytne je bezúplatně Partnerskému podniku s dostatečným předstihem v elektronické formě. Za tímto účelem stačí zaslat aktualizované informace na e-mailovou adresu Partnera uvedenou v Zakládající smlouvě.

4.6. Společnost TasteTown se nepodílí na platebním procesu mezi Partnerským podnikem a uživatelem, zároveň z těchto jednotlivých transakcí nedostává žádný zisk. Vyskytnout-li se tak jakékoli nesrovnalosti, jako např. nespokojenost zákazníka s personálem, neuplatnění DEALů ze strany Partnerského podniku a další, nenese společnost TasteTown žádnou odpovědnost z toho vyplývající. Jedná se např. i o situace, kdy uplyne doba rezervace nebo nesoulad objednávky s rezervovanou nabídkou. V takové situaci musí Partnerský podnik uživatele neprodleně upozornit a situaci férově vyřešit. Pokud se problém nepodaří vyřešit, musí být DEAL buď dodržen, nebo musí zákazník získat od Partnerského podniku nějakou kompenzaci.

4.7. Partnerské podniky nesou výhradní odpovědnost za případné nároky vyplývající z nemožnosti využít rezervovanou dohodu z důvodu špatné komunikace, neinformovanosti personálu nebo vyprodání zásob.

5. Práva/licence

5.1. Společnost TasteTown je oprávněna používat názvy Partnerských podniků, jakož i veškeré textové a obrazové materiály (např. fotografie, videa, jídelní lístek, popis) z webových stránek a kanálů sociálních médií Podniku pro jeho profil a také pro reklamu, např. na webových stránkách a profilech sociálních médií společnosti TasteTown nebo třetích stran. Kromě toho může Partner poskytnout společnosti TasteTown odpovídající materiály.

5.2. Obrázky poskytnuté Partnerem jsou považovány za výhradní časově, místně a množstevně neomezenou licenci (případně podlicenci) a mohou být společností TasteTown upravovány a přizpůsobovány, popř. jakkoliv publikovány. Partnerský Podnik ručí za to, že k poskytnutým snímkům nemají práva v rozporu s tímto účelem žádné třetí strany, a zavazuje se uhradit náhradu škody v případě jakýchkoli sporů vůči společnosti TasteTown z důvodu existujících práv, které by k této škodě vedly.

5.3. Partner zaručuje, že použití a zveřejnění materiálu společností TasteTown neporušuje platné právní předpisy ani neporušuje práva třetích stran jakéhokoli druhu, včetně osobnostních práv osob rozpoznatelných na fotografiích nebo videích. Restaurace dále zaručuje, že zveřejnění fotografií a videí bez identifikace autorských práv (např. uvedení fotografa) je přípustné. Partner odškodní společnost TasteTown za případné nároky třetích stran v souvislosti s výše uvedeným porušením práv a zavazuje se nahradit společnosti TasteTown veškeré výdaje a škody, které jí v této souvislosti vzniknou.

5.4. Pokud poskytnuté obrázky nesplňují požadavky společnosti TasteTown nebo pokud byla v tomto smyslu uzavřena dohoda mezi společností TasteTown a Partnerským podnikem, vytvoří obrázky společnost TasteTown. Tyto snímky jsou ve skutečnosti majetkem společnosti TasteTown a jsou poskytovány Partnerovi na jeho písemnou žádost na základě nevýhradní časově, místně a množstevně omezené licence, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.5. Společnost TasteTown si ponechává právo na použití materiálu i po skončení Základní Smlouvy. To zahrnuje zachování profilu restaurace v aplikaci a na webových stránkách, sociálních mediích,a to spolu s veškerým souvisejícím textem, obrazovým materiálem, komentáři a hodnocením. Rezervace DEALů však již nebudou možné.

5.6. Restaurace může kdykoli vznést námitku proti použití materiálů, jako jsou fotografie nebo videa, nebo proti zveřejnění svého profilu v aplikaci a na webových stránkách. Pokud k tomu dojde, společnost TasteTown obsah odstraní tak, aby již nebyl veřejně dostupný. Učiní tak v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k technickým možnostem, zejména k možnostem odstranění profilu a sociální sítě, kde byl obsah zveřejněn.

5.7. Partnerské podniky mohou používat logo společnosti TasteTown, za účelem výkonu práv ze Zakládající Smlouvy a uvádět se jako partneři na svých webových stránkách a sociálních médiích, pokud jsou partnery společnosti TasteTown a mají k tomu písemné potvrzení. Společnost TasteTown si vyhrazuje právo, toto právo kdykoli odvolat. Partnerský podnik se zároveň zavazuje vylepit samolepku poskytnutou společností TasteTown na vstupní dveře či jiné prostory Partnerského podniku.

6. Doba trvání Zakládající Smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu mohou obě strany vypovědět vždy ke konci měsíce, a to písemně buď na adresu společnosti TasteTown / Partnerského podniku nebo zasláním e-mailu. Pro tyto účely je emailová adresa TasteTownu: partner@tastetown.cz. E-mailová adresa Partnera je uvedena ve Zakládající Smlouvě.Výpovědní lhůta činí 10 dní, a to z důvodu ochrany zarezervovaných DEALů uživatele.

6.2. Právo vypovědět smlouvu z mimořádných důvodů tímto zůstává nedotčeno. Společnost TasteTown je oprávněna smlouvu vypovědět okamžitě, a to i bez výpovědní lhůty, zejména v případech, kdy Partnerský podnik opakovaně nenechává uživatele uplatňovat zarezervované DEALy. Dále poté, pokud je na majetek Partnerského podniku zahájeno insolvenční řízení či je pozastavena podnikatelská činnost v provozovně.

7. Změna všeobecných obchodních podmínek

7.1. Partneři musí být informováni o všech změnách obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu (jež je uveden v Zakládající Smlouvě) nejméně 30 dní před datem jejich účinnosti. Nebudou-li v této lhůtě vzneseny žádné námitky, budou změny všeobecných podmínek považovány za přijaté. Případně má Partnerský podnik právo ukončit smluvní vztah před uplynutím této lhůty.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Rozhodným právem je právo České republiky

8.2. Případné soudní spory musí být řešeny před věcně a místně příslušným soudem v Praze.

8.3. Platí výhradně tyto obchodní podmínky. Jakékoli odlišné, rozporné nebo doplňující obchodní podmínky či pravidla Partnerského podniku se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud společnost TasteTown výslovně písemně souhlasila s jejich platností.

8.4. Pokud dojde k rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a jednotlivými písemnými smlouvami s Partnerskými podniky, mají jednotlivé smlouvy (Zakládající Smlouva) přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

8.5. Jakékoli změny nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě.

8.6. Pokud bude některá část těchto smluvních podmínek anebo Zakládající Smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Obě strany se dohodly, že neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nahradí jinými nebo že případné mezery v právní úpravě doplní vhodnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatného ustanovení, ale sama o sobě jsou účinná.

8.7. Spory vzniklé ze Zakládající Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

8.8. Pojem „Partner“ a nebo “Partnerský podnik” nemá žádný speciální právní význam, zejména se nejedná o postavení, které by bylo spojováno s právem obchodních korporací. Tímto pojmem se rozumí pouze název protistrany, se kterou společnost TasteTown uzavřela smlouvu/y o poskytování služeb popsaných v Zakládající smlouvě a těchto obchodních podmínkách.

8.9. Zájemce prohlašuje, že s ním v současnosti není vedeno žádné insolvenční a/nebo jiné obdobné řízení podle příslušných právních předpisů, ani že nebyl podán návrh na zahájení takového řízení (zejména insolvenčního, úpadku) s ním a není s ním vedené ani jiné řízení (např. soudní).

8.10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2024.

 

1. Preambule

1.1. Společnost TasteTown s.r.o. je provozovatelem mobilní aplikace TasteTown, která poskytuje jejím uživatelům (dále „TasteTown uživatel“ anebo „uživatel“), přístup k nabídkám (dále jen „DEALy“) spolupracujících podniků (nazývané také jako „Partneři“ nebo „Partnerské podniky“). Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla pro tyto Partnery, kteří se rozhodli stát součástí této aplikace a podepsali tak „Smlouvu o bezplatném členství v aplikaci TasteTown“, popřípadě jinou zakládající smlouvu (dále jen „Zakládající Smlouva“).

2. Partnerství

2.1. Společnost TasteTown zajišťuje umístění Partnerského podniku v aplikaci TasteTown, dále zakládá a spravuje jeho profil. Jako protiplnění za tuto službu nabízí Partnerské podniky uživatelům aplikace exkluzivní nabídky (DEALy). Partnerské podniky nesmí poskytovat žádným jiným zákazníkům (nežli uživatelům aplikace) rovnocenné anebo lepší nabídky, nežli jsou tyto smluvené DEALy. To nevylučuje Partnerovo právo provádět jiné marketingové aktivity, pokud nezahrnují žádný typ nabídek, jako jsou ty, které jsou poskytovány uživatelům TasteTown.

2.2. Pokud není dohodnuto jinak, jsou do spolupráce zapojeny všechny provozovny Partnera, přičemž každá z nich má na platformě svůj vlastní profil.

3. Profil

3.1. Není-li individuálně dohodnuto jinak, TasteTown určuje vzhled Partnerského podniku v aplikaci, včetně fotek a jiné vizualizace (dále jen „image profilu“). Profily Partnerských podniků v aplikaci obsahují obvykle jejich název, umístění, otevírací dobu a odkaz na jeho webové stránky nebo rezervační systém a další informace, jež jsou součástí Zakládající Smlouvy.

3.2. Partnerský podnik musí poskytnout všechny potřebné informace, jinak nebude umístění v aplikaci možné.

3.3. Společnost TasteTown vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila kvalitní image Partnerova profilu, nenese však odpovědnost za případné závady, které nebyly způsobeny zaviněním společnosti TasteTown. Pokud se aplikace stane dočasně nedostupnou, nemají partneři právo na náhradu škody, či jiné peněžité odškodnění.

3.4. Společnost TasteTown si vyhrazuje právo oznámit a propagovat spolupráci s restaurací a/nebo nabídky restaurace podle svého uvážení. To může zahrnovat propagaci na webových stránkách společnosti TasteTown, na kanálech sociálních médií nebo u partnerů pro spolupráci a reklamu třetích stran, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

3.5. V zájmu kvalitního fungování aplikace se zavazuje Partnerský podnik neprodleně informovat společnost TasteTown o všech změnách svých kontaktních údajů, uzavření či otevření nové pobočky anebo jiných údajích, jež jsou součástí Zakládající Smlouvy, a které by vedli k zásahu do aktuálnosti Partnerova profilu. Pokud tak neučiní, může dojít k zavádějícím informacím, za které společnost TasteTown nenese žádnou odpovědnost. Všechny spory třetích osob tak půjdou k tíži výlučně ve vztahu k Partnerskému podniku.

4. DEALy

4.1. DEALy jsou exkluzivní výhody nabízené pouze uživatelům aplikace TasteTown.

4.2. Každý partnerský podnik nabízí až dva různé DEALy, které se zobrazují na celé platformě. Partnerský podnik s více než jednou provozovnou mohou na těchto provozovnách využívat různé DEALy.

4.3. Nabízené DEALy lze změnit po kontaktování společnosti TasteTown prostřednictvím e-mailu uvedeného ve Zakládající Smlouvě. Společnost TasteTown v této souvislosti poskytuje poradenství ohledně nejvhodnějších a nejatraktivnějších DEALech pro specifické postavení a situaci daného podniku. Od doručení výzvy Parnera na změnu DEALu má společnost TasteTown 14 dní na to, DEAL adekvátně upravit. Zároveň si však společnost TasteTown vyhrazuje právo odmítnout změnu na DEAL, který by byl v rozporu s celkovou koncepcí, zejména s kvalitativními standardy přislíbenými uživatelům platformy. V případě odmítnutí změny DEALu má Partnerský podnik právo podat výpověď dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek.

4.4. Další podrobnosti o DEALech jsou upraveny v jednotlivých smlouvách (Zakládající Smlouva) mezi společností TasteTown a jejími Partnerskými podniky.

4.5. Závazná pravidla pro akceptaci a uplatňování DEALů, jsou poskytnuta ve školících materiálech, které jsou nedílnou součástí Zakládající Smlouvy.

4.6. Společnost TasteTown se nepodílí na platebním procesu mezi Partnerským podnikem a uživatelem, zároveň z těchto jednotlivých transakcí nedostává žádný zisk. Vyskytnout-li se tak jakékoli nesrovnalosti, jako např. nespokojenost zákazníka s personálem, neuplatnění DEALů ze strany Partnerského podniku a další, nenese společnost TasteTown žádnou odpovědnost z toho vyplývající. Jedná se např. i o situace, kdy uplyne doba rezervace nebo nesoulad objednávky s rezervovanou nabídkou. V takové situaci musí Partnerský podnik uživatele neprodleně upozornit a situaci férově vyřešit. Pokud se problém nepodaří vyřešit, musí být DEAL buď dodržen, nebo musí zákazník získat od Partnerského podniku nějakou kompenzaci.

4.7. Partnerské podniky nesou výhradní odpovědnost za případné nároky vyplývající z nemožnosti využít rezervovanou dohodu z důvodu špatné komunikace, neinformovanosti personálu nebo vyprodání zásob.

5. Práva/licence

5.1. Společnost TasteTown je oprávněna používat názvy Partnerských podniků, jakož i veškeré textové a obrazové materiály (např. fotografie, videa, jídelní lístek, popis) z webových stránek a kanálů sociálních médií Podniku pro jeho profil a také pro reklamu, např. na webových stránkách a profilech sociálních médií společnosti TasteTown nebo třetích stran. Kromě toho může Partner poskytnout společnosti TasteTown odpovídající materiály.

5.2. Obrázky poskytnuté Partnerem jsou považovány za výhradní časově, místně a množstevně neomezenou licenci (případně podlicenci) a mohou být společností TasteTown upravovány a přizpůsobovány, popř. jakkoliv publikovány. Partnerský Podnik ručí za to, že k poskytnutým snímkům nemají práva v rozporu s tímto účelem žádné třetí strany, a zavazuje se uhradit náhradu škody v případě jakýchkoli sporů vůči společnosti TasteTown z důvodu existujících práv, které by k této škodě vedly.

5.3. Partner zaručuje, že použití a zveřejnění materiálu společností TasteTown neporušuje platné právní předpisy ani neporušuje práva třetích stran jakéhokoli druhu, včetně osobnostních práv osob rozpoznatelných na fotografiích nebo videích. Restaurace dále zaručuje, že zveřejnění fotografií a videí bez identifikace autorských práv (např. uvedení fotografa) je přípustné. Partner odškodní společnost TasteTown za případné nároky třetích stran v souvislosti s výše uvedeným porušením práv a zavazuje se nahradit společnosti TasteTown veškeré výdaje a škody, které jí v této souvislosti vzniknou.

5.4. Pokud poskytnuté obrázky nesplňují požadavky společnosti TasteTown nebo pokud byla v tomto smyslu uzavřena dohoda mezi společností TasteTown a Partnerským podnikem, vytvoří obrázky společnost TasteTown. Tyto snímky jsou ve skutečnosti majetkem společnosti TasteTown a jsou poskytovány Partnerovi na jeho písemnou žádost na základě nevýhradní časově, místně a množstevně omezené licence, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.5. Společnost TasteTown si ponechává právo na použití materiálu i po skončení Základní Smlouvy. To zahrnuje zachování profilu restaurace v aplikaci a na webových stránkách, sociálních mediích,a to spolu s veškerým souvisejícím textem, obrazovým materiálem, komentáři a hodnocením. Rezervace DEALů však již nebudou možné.

5.6. Restaurace může kdykoli vznést námitku proti použití materiálů, jako jsou fotografie nebo videa, nebo proti zveřejnění svého profilu v aplikaci a na webových stránkách. Pokud k tomu dojde, společnost TasteTown obsah odstraní tak, aby již nebyl veřejně dostupný. Učiní tak v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k technickým možnostem, zejména k možnostem odstranění profilu a sociální sítě, kde byl obsah zveřejněn.

5.7. Partnerské podniky mohou používat logo TasteTown uvedené na webových stránkách nebo předané v jakékoli jiné formě společností TasteTown za účelem výkonu práv podle Zakladatelské smlouvy a být uvedeny jako partneři na svých webových stránkách a sociálních médiích, pokud jsou stále partnery společnosti TasteTown. Společnost TasteTown si vyhrazuje právo toto právo kdykoli zrušit. Partnerský podnik zároveň umístí nálepku poskytnutou společností TasteTown na vstupní dveře nebo jiné prostory partnerského podniku.

Translated with DeepL.com (free version)6. Doba trvání Zakládající Smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu mohou obě strany vypovědět vždy ke konci měsíce, a to písemně buď na adresu společnosti TasteTown / Partnerského podniku nebo zasláním e-mailu na e-mailové adresy uvedené ve Zakládající Smlouvě. Výpovědní lhůta činí 7 dní, a to z důvodu ochrany zarezervovaných DEALů uživatele.

6.2. Právo vypovědět smlouvu z mimořádných důvodů tímto zůstává nedotčeno. Společnost TasteTown je oprávněna smlouvu vypovědět okamžitě, a to i bez výpovědní lhůty, zejména v případech, kdy Partnerský podnik opakovaně nenechává uživatele uplatňovat zarezervované DEALy. Dále poté, pokud je na majetek Partnerského podniku zahájeno insolvenční řízení či je pozastavena podnikatelská činnost v provozovně.

7. Změna všeobecných obchodních podmínek

7.1. Partneři musí být informováni o všech změnách obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu (jež je uveden v Zakládající Smlouvě) nejméně 30 dní před datem jejich účinnosti. Nebudou-li v této lhůtě vzneseny žádné námitky, budou změny všeobecných podmínek považovány za přijaté. Případně má Partnerský podnik právo ukončit smluvní vztah před uplynutím této lhůty.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Rozhodným právem je právo České republiky

8.2. Případné soudní spory musí být řešeny před věcně a místně příslušným soudem v Praze.

8.3. Platí výhradně tyto obchodní podmínky. Jakékoli odlišné, rozporné nebo doplňující obchodní podmínky či pravidla Partnerského podniku se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud společnost TasteTown výslovně písemně souhlasila s jejich platností.

8.4. Pokud dojde k rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a jednotlivými písemnými smlouvami s Partnerskými podniky, mají jednotlivé smlouvy (Zakládající Smlouva) přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

8.5. Jakékoli změny nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě.

8.6. Pokud bude některá část těchto smluvních podmínek anebo Zakládající Smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Obě strany se dohodly, že neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nahradí jinými nebo že případné mezery v právní úpravě doplní vhodnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatného ustanovení, ale sama o sobě jsou účinná.

8.7. Spory vzniklé ze Zakládající Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

8.8. Zájemce prohlašuje, že s ním v současnosti není vedeno žádné insolvenční a/nebo jiné obdobné řízení podle příslušných právních předpisů, ani že nebyl podán návrh na zahájení takového řízení (zejména insolvenčního, úpadku) s ním a není s ním vedené ani jiné řízení (např. soudní).

8.9. Tyto obchodní podmínky  nabývají účinnosti dne 1.5.2024